FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Ahmed Karahisari Ekolü

Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1469'da doğduğu tahmin edilmektedir. Afyon’da doğduğu imzalarından anlaşılmaktadır. Yazılarına attığı imzalarında Esedullahi Kirmani’nin talebesi olduğunu kaydetmiştir. Esedullahi Kirmani, Yakut ekolüne bağlı bir hattattır.

Karahisari, Şeyh Hamdullah’ın yazı talebelerinden İshak Cemaleddin Halveti’ye intisab ederek tasavvuf yoluna da girmiştir. Kaynaklarda uzun boylu, zayıf yapılı ve temiz giyimli, nur yüzlü, Arapça ve Farsça’ya vakıf, üç dilde şiir söyleyebilecek kadar kültürlü bir zat olduğundan bahsedilir. Çocuğu olmadığından yazı talebesi ve kendinden sonra yolunu devam ettiren Hasan Çelebi’yi evlatlık almıştır. H. 963/1556 yılında doksan yaşları civarında vefat etmiş, Sütlüce’de İshak Cemaleddin Halveti’nin yanına gömülmüştür.

Şeyh Hamdullah’tan sonra Kanuni döneminde hattat Karahisari tarafından Yakut ekolüne dönüş görülmüştür. Karahisari, aklam-ı sitte’de Yakut ekolüne yeni bir güzellik kazandırmıştır. Fakat, gelişen Şeyh ekolü karşısında tutunamayarak kendisinden bir nesil sonra terkedilmiştir.

Karahisari’nin özellikle celi sülüs’te terkip kabiliyeti vardır. Şeyh Hamdullah’ta harf mükemmeliyeti yanında Karahisari’deki terkip mükemmeliyeti de olsaydı, Rakım’la yakalanan gelişme daha erken olabilirdi. Karahisari, celi yazıda istif ve terkip bakımından Şeyh Hamdullah’tan ileridir.

Karahisari’nin müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda eserleri mevcuttur. Kaynaklara göre Süleymaniye Camii kubbe yazısı ve külliyenin mutfak yazısı Karahisari’nindir. Fakat Süleymaniye kubbe yazısı Fossati’nin XIX. Asırdaki restorasyonunda hattat Abdülfettah Efendi tarafından, Rakım üslubunda yeniden yazılmıştır.

İstanbul Türk-İslam eserleri müzesinde bulunan bir En’am’daki müselsel besmele ve kufi kompozisyon Karahisari’nin sanattaki farklı konumuna işaret etmektedir. Özellikle müselsel besmeledeki duruş güzelliğiyle birlikte harflerdeki metin tavırlar dikkat çekmektedir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Hırka-i Saadet Dairesi’nde 5 numarada kayıtlı büyük boy Mushaf onun sanatını aksettiren önemli bir şaheserdir. Kaynaklarda, Sinan Türbesi yazıları Karahisari’ye atfedilirse de tarih olarak mümkün değildir. Zira, Sinan, Karahisari’den 32 yıl sonra vefat etmiştir. Keza, Piyale Paşa Camii kapıları dışındaki yazıların da Karahisari’ye ait olması mümkün değildir. Zira, bu cami hattatın vefatından 21 yıl sonra yapılmıştır.

Talebeleri arasında Hasan Çelebi (ö. 1594’ten sonra), Ferhad Paşa (ö. 1574) ve Derviş Mehmed (ö. 1591) sayılabilir.

 
İlgili Bağlantılar:

HatveSanat©  Gizlilik Beyanı Kullanım Şartları
Ana Sayfa   |   HatveSanat   |  Sponsorluk   |   Reklam   |   İletişim